SLIDE BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC

Bản xem trên Web có thể hiển thị không đầy đủ. Để xem đầy đủ chức năng (Audio, video…) của Slide bài giảng, Thầy, Cô vui lòng tải về máy tính!
UNIT: 1 – MY FAMILY
10.Unit 1-lesson 1-period 1 11.Unit 1-lesson 1-period 2 12.Unit 1-lesson 2-period 1
13.Unit 1-lesson 2-period 2 14.Unit 1-lesson 2-period 3 15.Unit 1-lesson 3-period 1
16.Unit 1-lesson 3-period 2 17.Unit 1-lesson 3-period 3 18.Unit 1 – fun time and project